Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii

Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii

Usługi płatne/usługi w ramach

Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Szpitala św. Rafała specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego w stanach nagłych i w trybie planowym. Chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi (w tym świeżym zawałem serca), przyjmowani są bezpośrednio do zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej.

Zespół tworzy grono doświadczonych specjalistów kardiologów, pielęgniarek i techników z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, wspomaganych przez specjalistów innych dziedzin pracujących w Szpitalu św. Rafała. Zaplecze diagnostyczne stanowi nowoczesna aparatura diagnostyczna i zabiegowa oraz Pracownie Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

Pacjenci mają zapewnione komfortowe warunki pobytu w postaci pokoi jedno i dwuosobowych z osobnym węzłem sanitarnym, a 24 godzinny dyżur kardiologiczny umożliwia bieżące monitorowanie stanu zdrowia hospitalizowanych Pacjentów.

Usługi:

  • Diagnostyka i terapia z zakresu elektrokardiologii: implantacje rozruszników serca, kardiowerterów – defibrylatorów (ICD) i urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT-P, CRT-D) oraz ich wymiana; diagnostyka zaburzeń rytmu serca i ich leczenie: mapowanie arytmii, ablacje dodatkowych dróg przewodzenia w sercu, ablacje migotania i trzepotania przedsionków oraz ognisk arytmii komorowej
  • Diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej: koronarografia, cewnikowanie lewego i prawego serca, wentrykulografia, angiografia, zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów uwalniających lek (DES); inwazyjna ocena czynnościowa zmian granicznych: ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (IVUS), ocena cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR), iFR, ocena metodą optycznej koherentnej tomografii (OCT); implantacja i leczenie z zastosowaniem kontrpulsacji wewnątrzaortalnej (IABP)
  • Diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii nieinwazyjnej: leczenie ostrych stanów kardiologicznych, w tym ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej) na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK); diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu kardiologii (m.in.: badanie echokardiograficzne, badanie echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE), echokardiografia obciążeniowa, USG naczyń, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy na bieżni ruchomej)

Dane kontaktowe

Ordynator

Zespół

Operatorzy

  • dr n.med Dawid Miśkowiec 
  • dr n.med Haval Qawoq 
  • dr n.med Agnieszka Czunko 

Pielęgniarz Oddziałowy

  • Mgr Marek Salamon
E-sklep Umów wizytę top